Regulamin korzystania z serwisu HYDRA ver.1.01

§1 Odpowiedzialność

1.1 System wymiany linków - HYDRA, jest systemem bezpłatnym i nie można mieć roszczeń do dostępności serwisu. Administrator nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za chwilową bądź trwałą niedostępność serwisu, błędy w kodzie itp.

1.2 Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, które powstały w wyniku użytkowania systemu HYDRA.

1.3 Administrator ostrzega, że nadmierne korzystanie z komputera powoduje ryzyko dla zdrowia.

§2 Konto

2.1 Zakładający konto, wyraża zgodę na przechowywanie podanych podczas rejestracji danych osobowych oraz ich przetwarzanie (chodzi o login, hasło, e-mail, numer IP, informacje dot. przeglądarki itp.). Jest to niezbędne do nadzorowania projektu i jego funkcjonowania. Użytkownik może w dowolnym czasie odmówić prawa do przetwarzania tych danych. Jednak udział w systemie bez przetwarzania niektórych danych będzie niemożliwy, a konto użytkownika zostanie skasowane.

2.2 Użytkownik dostaje możliwość tworzenia konta, jednak właścicielem kont i tego co wirtualnie jest z nimi związane jest administrator gry.

2.3 Utworzenie konta jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

2.4 Można posiadać tylko 1 konto.

2.5 Jeżeli konto nie jest używane przez co najmniej 30 dni, uznane jest za nieaktywne i zostaje trwale usunięte.

§3 Treści użytkowników

3.1 Stanowczo zakazuje się stosowania w opisach języka uważanego powszechnie za obraźliwy.

3.2 Zakazuje się umieszczania linków do stron związanych z pornografią, propagujących idee faszyzmu, anarchii, terroryzmu, do stron związanych z narkotykami i środkami odurzającymi oraz do stron naruszjących prawo.

Karą za łamanie zakazów z punktów w §3 jest blokada konta lub jego usunięcie.

§4 Zabrania się

Absolutnie zakazuje się:

4.1 Używania programów, mechanizmów, które przy połączeniu się ze stronami internetowymi systemu HYDRA, mogą powodować problemy i zakłócenia w funkcjonowaniu stron.

4.2 Używania narzędzi, które nadmiernie obciążają serwer.

4.3 Wszelkich innych ingerencji w funkcjonowanie systemu.

4.4 Sprzedawania konta lub w inny sposób pozyskiwania pieniędzy przez udostępnienie konta osobom trzecim.

4.5 Upubliczniania oraz używana danych umożliwiających dostęp do konta osobom trzecim.

4.6 Posiadania więcej niż 1 konta

§5 Blokowanie dostepu, kary

5.1 Administrator zastrzega sobie prawo śledzenia i sprawdzania czy regulamin jest przestrzegany.

5.2 W przypadku podejrzenia złamania zasad regulaminu Administrator może zablokować lub usunąć konto.

5.3 Administrator nie ma obowiązku udowadniania złamania zasad.

§6 Kradzież konta

W przypadku stwierdzenia kradzieży konta bądź kredytów należy to bezzwłocznie zgłosić administratorowi poprzez wiadomość e-mail: vandhall@go2.pl. Administrator po wstępnych oględzinach zawiadomi odpowiednie organa ścigania.

§7 Prawa autorskie

Projekt HYDRA wraz z wszelkimi materiałami, takimi jak: grafika, elementy kodu, teksty są chronione prawami autorskimi. Ich używanie bez wiedzy oraz pisemnej zgody autora jest niezgodne z prawem i podlega odpowiedzialności karnej.

§8 Klauzula zmian

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany lub rozszerzenia regulaminu użytkowania w dowolnym czasie.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2008-2014 IDARIONIS